MKB Bergen op Zoom, Samen Sterk
MKB NETWERK BERGEN OP ZOOM
'Samen staan we sterk'

Inschrijven op aanbestedingen

Meer gemak voor MKB ondernemers!

 

De Streekorganisatie Brabantse Wal gaat bij ontwikkelingen op de Brabantse Wal onder de Europese aanbestedingsnorm werken met groslijsten. Op deze lijsten komen ondernemers te staan, die hun kwaliteit bewezen hebben en in aanmerking komen voor opdrachten. De groslijstensystematiek is een objectieve en transparante wijze van uitnodigen van ondernemers die gaan deelnemen aan onderhandse aanbestedingen van opdrachten.

Bij enkelvoudig onderhands aanbesteden wordt de opdracht gegund aan één partij die op basis van objectieve criteria is geselecteerd om een offerte in te dienen. Bij meervoudig onderhands aanbesteden worden op basis van objectieve criteria een aantal (minimaal 3, maximaal 5) partijen uitgenodigd om een offerte in te dienen.
Er worden vijf lijsten voor evenveel verschillende categorieën in het leven geroepen: aannemerij, ingenieursdiensten, adviesdiensten, reclame en marketing en tot slot een restcategorie.

Voor opname op de groslijst moeten een aantal verklaringen ingediend worden.

Een uniforme eigen verklaring is een verklaring waarin een ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de voor overheidsopdrachten gestelde eisen zonder tegelijkertijd bewijsstukken te overleggen. De ondernemer verklaart in de Uniforme Eigen verklaring:

  • Dat gestelde uitsluitingsgronden op hem niet van toepassing zijn;
  • Dat hij voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen;
  • Dat hij voldoet of zal voldoen aan de technische specificaties en de uitvoeringsvoorwaarden die milieu en dierenwelzijn betreffen of die gebaseerd zijn op sociale overwegingen, zoals sroi;
  • Of en op welke wijze hij voldoet aan de selectiecriteria (indien van toepassing).

Bij de aanmelding voor de groslijsten moet per specialiteit van de groslijstcategorieën, waarvoor uw onderneming zich wil aanmelden, 2 referentieprojecten met tevredenheidsverklaringen van opdrachtgevers worden overgelegd van uitgevoerde opdrachten over de laatste 5 jaren, waaruit voldoende kennis en ervaring van de aard en omvang van de opdrachten blijkt. De aard en omvang van deze referentieprojecten is mede bepalend voor de aard en omvang van de projecten waarvoor uw onderneming mogelijk vanuit de groslijst wordt uitgenodigd tot het doen van een offerte.

De kredietwaardigheid van uw onderneming moet minimaal voldoen aan een PD (Propability of Default) rating van BBB. Het aanbestedingsteam zal deze rating toetsen middels kedietinformatierapporten van Graydon Nederland B.V. te Amsterdam.

Ook dient u op het formulier aan te geven wat uw aantoonbare Social return bijdrage is. Social return on investment staat voor het door gemeenten gebruik maken van de rol van opdrachtgever om sociaal (maatschappelijke) doelstellingen te verwezenlijken, zoals het creëren van werkplekken voor (laagopgeleide) werklozen en leerlingen. Om Sroi optimaal te laten floreren is het nodig om nieuwe kansen te zien en om te zetten in resultaten, zoals meer laag opgeleide werkzoekenden en gedeeltelijk arbeidsgeschikten (het liefst duurzaam) aan het werk en zoveel mogelijk leerlingen aan de slag op leerwerkplekken. Sroi wordt toegepast in alle aanbestedingstrajecten. Door offerte uit te brengen op een opdracht van de Streekorganisatie conformeert de ondernemer zich aan het realiseren van deze resultaten.

In het kader van Sroi levert ondernemer een maatschappelijke bijdrage aan het bieden van werk(ervaring)- of participatiegelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De ondernemer kan als aanvulling hierop ook kiezen voor het inzetten van een breed maatschappelijke waarde ten behoeve van andere doeleinden, zich uitend in bijvoorbeeld het ondersteunen van maatschappelijke en/of vrijwillige organisaties op het gebied van sport, ouderen, jeugd etcetera of het aanbieden van leerwerk- en/of stageplaatsen aan studenten. Indien van toepassing kan invulling van Sroi bij opdrachten voor werken ook geschieden door middel van het toepassen van het leerlingbouwplaats-principe.

Een leerlingbouwplaats is een volwaardig bouw- of infraproject waar leerlingen, die een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (werken en leren) volgen (B&U: burgerlijke en utiliteitsbouw, gespecialiseerde aannemerij en GWW: grond-, water- en wegenbouw), zelf alle bouwkundige werkzaamheden uitvoeren. Leerlingen op een leerlingbouwplaats werken onder leiding van opgeleide leermeesters die in dienst zijn van het uitvoerende aannemersbedrijf. Zij zijn verantwoordelijk voor de voortgang en de kwaliteit van het werk en de opleiding van de leerlingen. Leerlingbouwplaatsen zijn een uitstekend instrument om de kwaliteit van de opleiding van leerlingen te verbeteren. Deze projecten zorgen voor meer opleidend werk in een levensechte leeromgeving.

De ondernemer verplicht zich om 5% van de waarde van de opdracht in te zetten voor Sroi. Uitvoering en goedkeuring van voorgestelde invulling van Sroi zal worden begeleid door het “Sroi-punt” van de gemeente Bergen op Zoom in samenwerking met het desbetreffende aanbestedingsteam van het Streekhuis.

Hoe het toetreden en afvoeren van een groslijst in zijn werk gaat, staat beschreven in ‘Systematiek groslijsten Brabantse Wal’.

Aanmelden kan tot en met 30 september 2014 via het aanmeldformulier groslijsten.

"Bij vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot teaminkoop@bergenopzoom.nl"

Downloads en links:

 

Inloggen
Speciaal voor leden
Eerstvolgend evenement
31-05-2018
Proefmei 2018
samenkomst vooraf bij Van Ee

Beste leden,

Net zoals voorgaande jaren nodigen wij u uit om deel te nemen aan Proefmei.

Het driedaagse groots opgezet culinair,...

MKB BoZ op Twitter
Ondernemer in beeld
Zijn ontwerp
Zijn ontwerp
Ronald de Crom
Merken sterker maken met behulp van heldere visuele communicatie. Dat is waar Zijn Ontwerp voor
MKB Bergen op Zoom
Postbus 929
4600 AX Bergen op Zoom
T.a.v. dhr. Staal

E-mail: info@mkb-boz.nl
KvK-nummer: 40283424
Voor uw onderneming